نسخه قابل چاپ 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
     

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

 هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

 نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

 دهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

آخرین بروز رسانی : 1396/05/18 14:44:39  تعداد مشاهده : 2642  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک