نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

ریسک های تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات
     
ریسکهای تجاری
 
  -      استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
   -    عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
   -    عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
 
ریسکهای سیاسی
 
   -    بروز جنگ یا حالت جنگ.
   -    تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
   -    اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
   -    اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
   -    سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق بهدریافت مطالبات خود نشود.
   -    سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره  صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده  شود.
 

آخرین بروز رسانی : 1389/12/07 12:36:57  تعداد مشاهده : 8170  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک